Enter your search terms:
Top

0

BE THE ONE WHO HELP US GROW! SHARE!

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Strona internetowa www.studiofechner.com i sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowy www.studiofechner.com  prowadzone są przez: Katarzyna Trawa, prowadzącą działalność gospodarczą T&T Trading Katarzyna Trawa, os. Poziomkowe 5C, 62-002 Suchy Las, NIP działalności: 8571587072 .Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa będzie o Sprzedającym, Sklepie czy Sprzedawcy oznacza to podmiot wskazany w ust. 2 powyżej.
 2. Każda osoba korzystająca ze strony internetowej www.studiofechner.com zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.  

DEFINICJE

 1. Regulamin:
 2. Klient– oznacza każdą osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (mają ją małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo) do zawarcia umowy wymagana jest zgodna przedstawiciela ustawowego. Składając zamówienie Klient oświadcza, że posiada taką zgodę.
 3. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu Art. 22(1) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep- oznacza sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.studiofechner.com prowadzony przez T&T Trading Katarzyna Trawa, os. Poziomkowe 5C, 62-002 Suchy Las, NIP działalności: 8571587072. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 5. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia należy, za pośrednictwem strony internetowej www.studiofechner.com  wybrać towar lub towary spośród dostępnych i po wskazaniu ilości nacisnąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”,
  1. wyświetlić zawartość “KOSZYKA”, wybrać odpowiedni dla towaru sposób dostawy w zakładce  “WYSYŁKA” i  nacisnąć przycisk “KUPUJĘ I PŁACĘ”, a następnie podać co najmniej  następujące, zgodne ze stanem faktycznym dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, ulicę, nr budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miasto,
  2. w zależności od preferencji Klienta opcjonalnie wskazać inny adres wysyłki towaru. zaznaczając opcję „WYSŁAĆ NA INNY ADRES?”,
  3. po upewnieniu się, że podano prawidłowe dane oraz wybrano właściwe produkty należy zatwierdzić transakcję naciskając przycisk ”KUPUJĘ I PŁACĘ”. W tym momencie nastąpi przekierowanie do systemu płatności elektronicznych w celu dokonania zapłaty.
  4. Domyślnie Sprzedawca przewiduje wysyłkę na terenie Polski. Stawki za wysyłkę prezentowane w podsumowaniu zamówienia dotyczą wysyłki na terenie Polski.
  5. Wysyłka towaru za granicę jest możliwa, jednak wymaga wcześniejszego, tj. przed złożeniem zamówienia kontaktu telefonicznego, pod numerem telefonu +881 501 541 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami: kasia@studiofechner.com, lub biuro@studiofechner.com
  6. Sprzedawca, bez zbędnej zwłoki potwierdzi możliwość lub brak możliwości przesyłki za granicę.
  7. Zamówienia ze wskazaniem adresu dostawy za granicę, nieuzgodnione uprzednio będą anulowane, co nie niesie za sobą jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Klienta.
  8. W trakcie składania zamówienia do momentu zatwierdzenia swoich danych oraz adresu wysyłki Klient może modyfikować wprowadzone dane, a także zawartość koszyka.
  9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, co odbywa się za pośrednictwem specjalnego pola wyboru
  10. Składając zamówienie Klient oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe, oraz, że umożliwiają realizację transakcji.
  11. Sklep niezwłocznie potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia.
  12. Po zweryfikowaniu możliwości zrealizowania zamówienia Sklep informuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  13. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia klienta zostanie on o tym niezwłocznie poinformowany, a całość wpłaconych przez niego środków zwrócona.
  14. Sklep ma przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na Trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

CENY

 1. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych(PLN) i zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i nie ulega zmianie w trakcie realizacji.
 3. Przed złożeniem zamówienia Sklep informuje Konsumenta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz wszystkich innych kosztach związanych z lub wykonaniem zawarciem umowy.
 4. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki.
 5. Koszty wysyłki uzależnione są od rodzaju i wielkości towaru. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zapoznaje się z dostępnymi opcjami wysyłki i ich kosztami lub odbioru osobistego, który jest nieodpłatny.
 6. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową Sklep informuje i uzyskuje wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne.

PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
   1. Przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 2. Serwis Przelewy24 jest jednym z serwisów internetowych Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 3. Skorzystanie z systemu Przelewy24 wymaga akceptacji odrębnego regulaminu, dostępnego bezpośrednio przed dokonaniem płatności.
 4. Sklep nie gromadzi ani nie uzyskuje danych o rachunkach bankowych lub kartach płatniczych klientów, którzy korzystają z zewnętrznego systemu usług płatniczych.
 5. Do każdego towaru przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia potwierdzenia przez Sklep realizacji zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 7. W sytuacji, gdy Klient dokona zakupu towarów o różnym czasie realizacji, Sklep wiąże czas najdłuższy.
 8. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji  i czasu dostawy.
 9. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sklep o nadaniu przesyłki i otrzyma jej numer, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Sklep informuje, że korzystanie z usługi śledzenia przesyłki, realizowanej za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika może wymagać akceptacji regulaminu tej usługi.
 11. Klient ponosi koszty dostarczenia rzeczy, jednak w kwocie nie wyższej niż ustalone na etapie składania zamówienia.
 12. Każda sprzedaż dokumentowana jest paragonem fiskalnym, który Konsument otrzymuje najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 13. W przypadku, kiedy Konsument chce otrzymać fakturę VAT, Sklep ją wystawi, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 14. W przypadku zakupu związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Sklep wystawi fakturę, o ile Klient przekaże wszelkie wymagane w tym celu informacje.
 1. Wpłata bezpośrednio na konto.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Konsument odstępujący od umowy nie ponosi kosztów, z następującymi zastrzeżeniami:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy określa się w sposób następujący:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest każdorazowo dostarczany Konsumentowi.
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 8. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. O ile Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sklepowi lub przekazać ją osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD.

 1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie zgodnym z umową, bez wad.
 2. W przypadku, gdy przedmiot lub jego opakowanie będzie nosiło widoczne uszkodzenia, a zamówienie dostarczane będzie bezpośrednio przez Sklep lub odbierane osobiście Klient i Sklep lub jego przedstawiciel dokonają protokolarnego opisania wady.
 3. W przypadku, gdy przedmiot lub jego opakowanie będzie nosiło widoczne uszkodzenia, a zamówienie dostarczane będzie przez przewoźnika zewnętrznego, jak poczta czy przedsiębiorstwo kurierskie Konsument powinien dokonać protokolarnego opisania wady wraz z przedstawicielem przewoźnika i może nie odbierać przesyłki. W takim przypadku należy niezwłocznie zawiadomić Sklep.
 4. W przypadku, gdy przedmiot lub jego opakowanie będzie nosiło widoczne uszkodzenia, a zamówienie dostarczane będzie przez przewoźnika zewnętrznego, jak poczta czy przedsiębiorstwo kurierskie Klient nie będący Konsumentem ma obowiązek dokonać protokolarnego opisania wady wraz z przedstawicielem przewoźnika i może nie odbierać przesyłki. W takim przypadku należy niezwłocznie zawiadomić Sklep.
 5. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 6. W przypadku, gdy kupującym jest Klient nie będący Konsumentem, a rzecz rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sklep, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jej powierzenia przez sprzedawcę przewoźnikowi.

RĘKOJMIA

 1. Konsumentowi przysługują uprawnia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi ograniczona jest do roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, gdy kupujący nie jest konsumentem sprzedawca w maksymalny, dopuszczalny prawem sposób wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, co Klient przyjmuje do wiadomości.
 4. Sklep odpowiada wobec Klienta, który nie jest Konsumentem tylko za rzeczywistą szkodę, w szczególności wyłączając swoją odpowiedzialność za utracone korzyści.
 5. Wobec Klienta, który nie jest Konsumentem Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, jak dostawcy mediów elektronicznych czy przedsiębiorstwa przewozowe.

GWARANCJA

 1. Sklep oświadcza, ze udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie produkty na zasadach i w zakresie opisanym poniżej.
 2. W przypadku Konsumentów Sklep jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji przez okres dwóch lat, natomiast w przypadku Klientów niebędących Konsumentami przez okres jednego roku licząc od wydania rzeczy.
 3. Na zasadach gwarancji Sklep zobowiązuje się do usunięcia istotnych wad fizycznych rzeczy, które ujawniły się w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, wyłącznie w przypadku używania zakupnej rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. do celów do których zwyczajowo się tego rodzaju rzecz używa.
 4. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu gwarancji nie obejmuje zarysowań powierzchni lakierowanej lub politury, uszkodzeń krawędzi, rantów i rogów, jak również uszkodzeń mechanicznych oraz wszelkich powstałych z winy lub niedbalstwa Klienta.
 5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w transporcie, jeżeli Klient nie wykonał obowiązków związanych z protokolarnym stwierdzeniem stanu przesyłki, o których mowa powyżej, najpóźniej w terminie 7 dni od momentu jej odbioru.
 6. Gwarancja dotyczy wyłącznie rzeczy zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Na zasadach gwarancji Klient może domagać się usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy. W przypadku, gdy Sklep uzna, że naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna lub z innych względów niecelowa może według własnego wyboru rzecz wymienić na nową bez wad lub, zwrócić cenę za zwrotem rzeczy. W przypadku usunięcia jakiejkolwiek wady w jakikolwiek sposób odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie ulega przedłużeniu.
 8. Reklamację z tytułu gwarancji należy zgłosić na zasadach określonych poniżej.
 9. Reklamowaną rzecz należy dostarczyć do Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 10. Sklep postara się wykonać swoje obowiązki z tytułu gwarancji w terminie 30 dni.
 11. Jeżeli Sklep nie ustosunkował się do reklamacji Konsumenta z tytułu gwarancji w terminie 30 dni, oznacza to, że uznał je za uzasadnione. Powyższe nie może prowadzić do przyznania Konsumentowi uprawnień szerszych niż zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym.

ZGŁASZANIE REKLAMACJI

 1. W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się pod podany nr tel. +48 881 501 541 lub e-mail biuro@studiofechner.com, Sklep każdorazowo potwierdzi złożenie reklamacji.
 2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej dane zgłaszającego, opis towaru oraz opis wady.
 3. Reklamowany towar należy wysłać na adres: Natalia Fechner, Dąbrowskiego45/10 60 842 Poznań.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie przekazywane dane są starannie chronione, zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep.
 3. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Sklep przetwarza dane osobowe klientów tylko dla celów realizacji zamówienia, natomiast dla innych celów wyłącznie za Wyraźną zgodą Klienta.
 5. Dane nie zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym.
 6. Dokonując zamówienia poprzez sklep internetowy Kupujący zostanie poproszony o podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia.
 7. Sklep nie przekazuje danych osobowych klientów podmiotom trzecim niezwiązanym z realizacją umowy(jak. np. poczta lub przedsiębiorstwo kurierskie).
 8. Przetwarzanie danych osobowych Klienta dla celów marketingowo-handlowych wymaga jego wyraźnej zgody i nie jest konieczne dla realizacji umowy.

BONY PREZENTOWE

 1. Sklep posiada w ofercie Bony Prezentowe.
 2. Bon prezentowy posiada nominał i ważny jest na okaziciela.
 3. Bon może zostać przesłany w formie elektronicznej lub w formie papierowej.
 4. Do każdego bonu zostanie przypisane unikalne hasło, które pozwoli obdarowanej osobie uzyskać przy zakupach w sklepie zniżkę równoważną z wartością bonu.
 5. Bon zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od momentu zakupu.
 6. W przypadku zakupu towaru powyżej nominału bonu należy dopłacić różnicę w pieniądzu.
 7. W przypadku zakupów poniżej nominału Bonu Sklep nie zwraca różnicy.
 8. Możliwe jest dokonanie zakupu z zapłatą kilkoma bonami o zsumowanych nominałach, jednak w przypadku gdy nominał Bonu przekroczy cenę wybranych towarów Sklep nie zwraca Różnicy.
 9. Nie jest możliwa wymiana Bonu pa pieniądz. Zdanie poprzedzające w żaden sposób nie ogranicza prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. W przypadku sporu pomiędzy Sklepem, a Konsumentem można skorzystać z alternatywnych metod ich rozwiązania.
  1. Platformy ODR – online dispute resolution, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show
  2. pomocy Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub organizacji konsumenckiej. Właściwy podmiot znaleźć można za pośrednictwem wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że oferowane produkty wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.
 2. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właściciela.
 3. Klient posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku Klientów niebędących konsumentami sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporu jest sąd właściwy dla Sklepu.